INDIA. Uttar Pradesh. Varanasi. Sadhu - Ganesh from Haridwar. ⓒ Julie Mayfeng

INDIA. Uttar Pradesh. Varanasi. Sadhu - Ganesh from Haridwar. ⓒ Julie Mayfeng

INDIA. Himachal Pradesh. Shimla. Vegetable seller. ⓒ Julie Mayfeng

INDIA. Himachal Pradesh. Shimla. Vegetable seller. ⓒ Julie Mayfeng